Lagislature

underline223-copy-2

Shri Tamiyo Taga ji
32-Rumgong (ST)
shri Japu Deru ji
7-Bomdila (ST)
Shri Tage Taki ji
17- Ziro-Hapoli(ST)
Shri Tesam Pongte ji
53-Changlang North (ST)
Shri Laisam Simai ji
51- Nampong (ST)
Dr. Mohesh Chai ji
44- Tezu (ST)
Shri Kaling Moyong ji
38-Pasighat West (ST)
Shri Tamar Murtem ji
25-Raga (ST)
Shri Olom Panyong ji
40-Mariyang Geku
Shri Kento Rina ji
36-Nari- Koyu (ST)
Shri Tumke Bagra ji
30-Along West (ST)