Legislature

Shri Tamiyo Taga ji

9436056180

tamiyotaga@gmail.com

 

32-Rumgong (ST)
shri Japu Deru ji

9436040985

japuderu@gmail.com

7-Bomdila (ST)
Shri Tage Taki ji

9402275348

mlazrio@redillmail.com

17- Ziro-Hapoli(ST)
Shri Tesam Pongte ji

9436057050

tesampongte75@gmail.com

53-Changlang North (ST)
Shri Laisam Simai ji

9436050402

samsimai30@gmail.com 

51- Nampong (ST)
Dr. Mohesh Chai ji

9862421234

aloho@rediffnail,com

44- Tezu (ST)
Shri Kaling Moyong ji

9615606929

kalingmoyong7@gmail.com

38-Pasighat West (ST)
Shri Tamar Murtem ji

9436047352

murtemtamar@gmail.com

25-Raga (ST)
Shri Olom Panyong ji

9402773884

40-Mariyang Geku
Shri Kento Rina ji

9436259763

36-Nari- Koyu (ST)
Shri Tumke Bagra ji

9436218755

tumkebagra@gmail.com

30-Along West (ST)